Evropský spolek pro OZP

 

www.handyhelp.eu


Evropský spolek pro OZP (osoby se zdravotním postižením) byl založen na základě dlouhodobých aktivit zakládajících členů spolku v oblasti integrace osob se zdravotním postižením dne 25. listopadu 2014. Spolek je veden ve Veřejném rejstříku u Krajského soudu v Ostravě pod spisovou značkou L 13940.

Více informací o našem spolku naleznete v rubrikách O nás a Klíčové aktivity

„Ať se zdá být život jakkoliv těžký, vždy existuje něco, co můžeme dělat a uspět v tom.“
Stephen Hawking

Stanovy spolku

Úplné znění ke dni 12.2.2018

 

Čl. I
Úvodní ustanovení

1. Název spolku: Evropský spolek pro OZP

2. Sídlo spolku: Staroměstská 534, Třinec, 739 61

3. Evropský spolek pro OZP je spolek ve smyslu ustanovení § 214 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., a jako takový je právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání.

4. Evropský spolek pro OZP je samosprávná, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace založená za účelem naplňování společného zájmu, kterým je podpora integrace osob se zdravotním postižením do běžného života majoritní společnosti, včetně osob pečujících i seniorů a to prostřednictvím poradenské, kulturní, vzdělávací a terapeutické činnosti.

5. Posláním spolku je výrok hendikepovaného britského vědce:

Stephen Hawking

„Ať se zdá být život jakkoliv těžký, vždy existuje něco, co můžete dělat a uspět v tom.“

6. Vnitřní organizace spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů spolku se řídí těmito stanovami, které jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle spolku.

 

Čl. II
Činnost spolku

1. Hlavní činnost spolku směřuje k ochraně a uspokojení společných zájmů a naplňování poslání, tak jak jsou stanoveny v čl. I a to je prováděno zvláště prostřednictvím:

a) Podpory integrace OZP do života majoritní společnosti, usnadnění sociální a společenské komunikace, eliminace pomyslných bariér mezi OZP, seniory a širokou veřejností

- ve smyslu navázání a propojení spolupráce mezi institucemi pečujícími a sdružujícími OZP, seniory a širokou veřejností, prostřednictvím společných kulturně-vzdělávacích a jiných volnočasových aktivit.

b) Obohacení života OZP, seniorů i široké veřejnosti formou pasivní i aktivní seberealizace v oblasti:

- kulturně-společenské (jsme zakladateli každoroční divadelní přehlídky „Na prknech, jež znamenají svět“, za společné účasti zdravých i hendikepovaných amatérských herců)
- kulturně-společenské (další divadelní a koncertní vystoupení, výtvarná činnost, volnočasové aktivity se zaměřením na konkrétní skupiny OZP)
- výchovně-vzdělávací (přednášky, besedy, dílny, semináře, workshopy, aj.)
- terapeutické (canisterapie, dramaterapie, muzikoterapie, hipoterapie, aj.).

c) Realizace aktivit volnočasového charakteru se zaměřením na cílovou skupinu OZP formou:

- vědomostní-soutěžní program s tematickým zaměřením
- hudebně-talentový program s tematickým zaměřením
- sportovně-pohybový program s tematickým zaměřením.

d) Podpory zaměstnávání OZP, pomoc při uplatnění na trhu práce

- v souvislosti s projektovým zaměřením na tuto problematiku.

e) Zprostředkování informací v oblasti sociální turistiky

- v souvislosti se spoluprací s cestovními subjekty, zahrnujícími tuto problematiku.

2. K podpoře hlavní činnosti vyvíjí spolek dále i činnost vedlejší, spočívající v podnikání, nebo jiné vedlejší činnosti s ohledem na podporu hlavní činnosti, nebo v hospodárném využití spolkového majetku.

3. Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro účely spolku a správu spolku.

 

Čl. III
Členství

Vznik členství

1. Členství ve spolku je dobrovolné. Členem spolku se může stát každá fyzická osoba starší 18 let, bez rozdílu pohlaví, vyznání, politického a sociálního zařazení, národnosti, rasy a státní příslušnosti, která souhlasí se stanovami, posláním a cíli spolku.

2. O přijetí člena do spolku rozhoduje členská schůze na základě písemné přihlášky.

3. Seznam členů je veden, členové souhlasí se zveřejněním na webové stránce spolku.

4. Členství vzniká dnem přijetí za člena spolku, tímto dnem projevuje člen svoji vůli řídit se stanovami spolku.

Ukončení členství

1. Vystoupením člena formou písemného oznámení výboru spolku.

2. Vyloučením člena pro závažné porušení povinností vyplývajících z členství ve spolku.

3. O vyloučení člena rozhoduje členská schůze.

4. Úmrtím člena.

5. Zánikem spolku.

Práva členů

1. Účastnit se činnosti spolku.

2. Být pravidelně informován o dění ve spolku.

3. Podávat návrhy, připomínky, vznášet dotazy orgánům spolku a obdržet odpovědi na své otázky.

4. Volit a být volen do řídících orgánů spolku.

Povinnosti členů

1. Dodržovat stanovy spolku.

2. Aktivně se podílet na plnění cílů spolku.

3. Svědomitě vykonávat činnosti a funkce, kterými byl pověřen. 

4. Dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno spolku.

 

Čl. IV
Orgány spolku

1. Pro zabezpečení činnosti spolku jsou zřízeny následující orgány:

a) členská schůze
b) výbor

2. Práva a povinnosti jednotlivých orgánů, způsob vzniku a zániku jejich funkce i průběh jejich jednání je upraven dále ve stanovách.

3. Členská schůze je tvořena shromážděním všech členů spolku, ostatní orgány jsou volené.

 

Čl. V
Členská schůze

1. Členská schůze je tvořena shromážděním všech členů spolku a je nejvyšším orgánem spolku. Členská schůze projednává činnost spolku za toto i uplynulé období, přijímá zásady činnosti pro období následující, volí volené orgány spolku, hodnotí práci výkonných i odstupujících orgánů a přijímá další rozhodnutí zásadní důležitosti pro existenci a činnost spolku. Do její působnosti tak náleží:

a) určit hlavní zaměření činnosti spolku
b) rozhodovat o změně stanov
c) schvalovat výroční zprávy o činnosti a hospodaření spolku za uplynulé období
d) volit členy výboru, předsedu a člena, pověřeného k výkonu kontrolní činnosti hospodaření spolku
e) hodnotit činnost orgánů spolku i jejich členů
f) rozhodnout o dobrovolném rozpuštění spolku.

2. Členská schůze je svolávána výborem spolku podle potřeby, nejméně však jednou za rok.

3. Na žádost nejméně jedné třetiny členů musí být svolána mimořádná členská schůze.

4. Právo zúčastnit se členské schůze, právo hlasovat, volit a být volen mají všichni členové spolku. Každý člen je oprávněn účastnit se zasedání a požadovat i dostat vysvětlen